tidsenligaverktyg

Digitalt innanförskap

Det ska vara lätt och säkert att använda it för alla, oavsett funktions-förmåga och ålder.

Regeringen vill lyfta användar- och tillgänglighets-perspektivet till en högre strategisk nivå. Ett Användarforum ska samla strategiska beslutsfattare kring frågor som rör användbarhet på it-området.

Detta går att läsa i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet den 29 mars 2012.

Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, får uppdraget att upprätta, stödja och driva Användningsforum.

 

Arbetet med digitalt innanförskap, och att alla som vill ska kunna använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, är ett av de strategiska områdena i Sveriges digitala agenda It i människans tjänst som antogs av regeringen i oktober 2011.

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, talade på  Hjälpmedelsinstitutets konferens: It och personer med funktionsnedsättning och äldre, Stockholm 29 mars 2012
Hon avslutade sitt tal så här:

...
It är inget självändamål. Men rätt använt är it ett fenomenalt verktyg som kan göra funktionshindrade delaktiga i samhället, som kan ge människor chansen att göra sin röst hörd på precis samma sätt som alla andra i samhället.

Vårt gemensamma mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Och det kan vi bli om vi inkluderar alla som vill vara med i den digitala världen. För det finns fortfarande många stängda dörrar, som behöver öppnas. Dörrar till delaktighet, till tillgänglighet och till demokrati. Till alla människors möjlighet att använda sina förmågor och fatta sina egna beslut. Och jag är övertygad om att om vi ska nå ett samhälle med verkligt innanförskap då är den främsta dörröppnaren att människor får de verktyg som de behöver, och det viktigaste verktyget av alla är it.

 

/Britt Hansson

ADHD-hysteri i trångsynt skolsystem

Det är inte diagnosen eller diagnosticeringen som är värst utan att skolans bemötande förstärker svagheter, menar Stig-Arne Berglund, forskare vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Upplevelsen av att vara diagnostiserad och att ha ADHD behöver brytas ned så att svårigheterna blir begripliga och görs hanterliga. Däri ligger hjärtat i skolans pedagogiska uppdrag. Eleverna måste bli uppmärksammade för vad de kan och inte för vad de inte kan. Då blir diagnosen av mindre intresse.

Allt detta och mer därtill står att läsa i Västerbottenskurirens artikel från 4/2 2012

Stig-Arne Berglund menar att när diagnosen ger namn åt svårigheterna, finns det en risk för att diagnosen blir ett svar på vem man är. Följden av det kan bli ett inlärt utanförskap, framförallt om det kombineras med ungdomsarbetslöshet.

Han menar att vi bör lyfta blicken och se att ADHD har blivit ett växande samhällsproblem. Det handlar om medmänskliga faktorerna men i ännu högra grad ekonomiskt har politiker och beslutsfattare anledning att tänka efter. Kortsiktiga, akuta insatser i all välmening löser problemen för stunden, men fungerar dåligt på lång sikt.

Att göra funktionsskillnader till funktionsnedsättningar och exkludera unga människor kan verka funktionellt i ett visst skede men kan på längre sikt få svåröverskådliga effekter.

ADHD-diagnoser har en kort men intensiv historia. Aktiva och impulsstyrda barn har antagligen alltid funnits. På samma sätt har det funnits skillnader i förmågan att koncentrerar sig, disciplinera sig och slutföra teoretiska uppgifter.

Samhällsförändringar inte minst på skolans område, ställer i dag högre krav på barnens koncentrationsförmåga och impulskontroll.

sammanfattade Britt Hansson som rekommenderar er att läsa hela artikeln

Språksatsning ska ge lyft i Malmö

Språkutvecklande undervisning ska det bli i Malmö. Inriktningen är att stärka både elevernas svenska och andra modersmål. Målet är att eleverna ska lyckas bättre i skolan.

Skolverkets skrift Greppa Språket verkar ligga till grund i Malmös satsning.

1. Språkutvecklande ämnesundervisning:
Alla lärare ansvarar för att eleverna förstår det
vetenskapliga språk som ämnet bygger på.
2. Flerspråkig ämnesundervisning:
Stöd av modersmålslärare eller studiehandledning på modersmålet.
3. Formativ bedömning:
Löpande uppföljningar som komplettering till avslutande betyg och omdömen

läs mer på Sydsvenskan om Språksatsning ska ge lyft

/Britt Hansson

Digital agenda

Näringsdepartementet håller på att arbeta fram en digital agenda för Sverige.

regeringskanslietIt- och energiministern Anna-Karin Hatt startar under första halvåret 2012 sin regionala turné i Örebro. Syftet med turnén är att uppmärksamma de län och regioner som påbörjat ett arbete med att ta fram en egen regional agenda. Nästa stopp blir Malmö i februari.

Anna-Karin Hatt välkomnar Örebro läns stora engagemang för en digital agenda

Agendan ska vara en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre.

Den digitala agendan ska vara ett komplement till pågående insatser.
Den ska samordna åtgärder på it-området inom till exempel säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovation.

¨¨¨¨¨¨¨

Det blir intressant att följa uppbyggnaden av regeringens Digitala agenda

Anna-Karin Hatts egen blogg följer jag också glädjer mig över rubriken
Surfplattorna platsar i skolan med tanke på den pågående debatten om digitala lärverktyg.

/Britt Hansson

 

IT i skolan

Infomation och inspiration om IT/IKT i skolan finns både på Skolverket.se och hos SPSM.se (Specialpedagogiska Skolmyndigheten). Båda dessa webbplatser med alla sina underrubriker ger oss ledning i arbetet med IT/IKT i skolan.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan 

IT i lärandet - för att nå målethttp://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiska-strategier-och-forhallningssatt/IT-och-larande/

Ny skrift hos SPSM är IT i lärandet - för att nå målen

Se  innehållet i Skolverkets avdelning Skolutveckling 

Prenumerera på nyhetsbrev från Skolverket.
Nyhetsbrevet från It i Skolan är bara ett av dem. Nyheter IT i Skolan

Apples Appar - med möjligheter

Länk till Android-appar android

 Talsyntes Text till tal
app-claroapp-intowordsapp-appwriterapp-skolstil
apple Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen.
apple ClaroSpeak  40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. 
apple IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad.

apple AppWriter  65 kr iPhone 279kr iPad, men skolor 35kr/elev i alla enheter.
apple Skolstil 2  75 kr - ljudar, läser ord och meningar. Skriv eller klistra text.

Tal till Text  och Översättning - uppkoppling nödvändig
 app-mikrofonapp-googletranslate app-sayhiapp-itranslateapp-ne  
 
apple  Aktivera tangentbords-diktering på iPad.
apple Google Översätt  gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst.

apple SayHi  50 kr - prata eller skriv och översättningen skrivs och läses upp. 
apple iTranslate Voice  75 kr - prata och översättningen skrivs och läses upp.
apple  NE-Språklexikon - gratis för den som har konto i NE.

Uppläsning av PDF 
app-claropdfapp-appwriter  

apple ClaroPDF  39 kr+20 kr/röst - läs i pdf (bra inställning "speak on tap").
apple AppWriter  65 kr iPhone 279 kr iPad med OCR, 30kr webbapp.

Skannerprogram med OCR 
app-googletranslateapp-claroscanpen
app-claroapp-prizmoapp-intowordsapp-appwriterapp-pixterapp-textgrabber  

apple Google Översätt  gratis - fotografera/ skriv/ prata - översättning läses upp.
apple Claro ScanPen 75 kr - läser text på bilder även utan uppkoppling.
apple ClaroSpeak ocr-tillägg 30 kr. Klicka på "i" för att komma till butiken.
apple Prizmo  109 kr +29 kr/röst - ocr på foto av text, uppläsning, översättning. 

apple IntoWords ocr-tillägg 65 kr - uppläsning i redigerbart dokument.
apple AppWriter  259 kr iPad, eller skollicens 35kr/elev till alla enheter. 
apple Pixter  40 kr - ej uppläsning, använd "Tala markering". 
apple TextGrabber
 55 kr - ej uppläsning, använd iPrylens "Tala markering.

Daisy-bokläsare  
app-legimusapp-inlasningstjanst   
apple Legimus gratis- ladda ner bok direkt i enheten enl §17  Legimus.se.

apple Inläsningstjänst gratis -  läsare för skolavtal på inlästa läromedel.

E-bokläsare för köpta och lånade böcker 
app-bluefirereader   

apple 
Bluefire Reader - gratis läsprogram för lånade böcker. Skapa ett AdobeID och auktorisera plattan när du öppnar din första bok. Låna bok från ditt bibliotek -länk till elib.se - till iPad och välj att öppna i Bluefire.

Minnesträning 
ZogajLumosity

apple Zogaj  Memo Gym 20 kr - träna minnet med minnesmästare.
apple Lumosity gratis test, premium 129 kr - anpassar nivå efter förmåga.

Ordbok och Uppslagsverk 
SAOLapp-neapp-nesprak  
apple SAOL gratis - Svenska Akademiens ordbok.
apple NE skola
gratis - om skolan har abonnemang för NE+UR.
        
Då kan eleverna också använda följande appar.
app-neappar

Skriva, anteckna, spela in
app-röstmemon
app-notabilityapp-soundnoteapp-mentalnoteapp-evernoteapp-onenote   

apple Röstmemon för iPad 9 kr. På iPhone finns Röstmemon förinstallerad.
apple Notability 65 kr - skriv och rita (även i pdf-filer), spela in ljud och fota.
apple Sound Note  50 kr - skriv, rita och spela in. Se Film.
apple Mental Note 50 kr - tydlig och enkel, spela in, fotografera och skriv. 

apple Evernote gratis - fotografera, spela in och anteckna.
apple OneNote  gratis - anteckna och organisera.

Skriva
app-pagesapp-wordexcelPowerpointDokumentKalkylSlides
apple  Pages  gratis med nya enheter /75 kr. 
apple  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint är gratis -

Leka och skriva till läsning
app-aslskrivbokapp-skolstilapp-bornholmslekapp-dufftonapp-ordensmagiapp-lyssnaochlsapp-stavningslekapp-bokstavspussel
app-alfavuxapp-lasochforstaLäskodapp-skrivläs

apple ASL skrivbok 75 kr - bokstavsljud, ord, mening, talsyntes, bild+text.
apple Skolstil 2
75 kr - läser bokstavsljud, ord och mening med  talsyntes.  

apple Bornholmslek 75 kr -  lek med rim och ord utifrån Bornholmsmodellen. 
apple Kul med Duffton 40 kr - spel som uppmuntrar till ljuda, läsa och skriva.
apple OrdensMagi 
50 kr - dra ljudande bokstäver till ord, uppläsning. film.

apple Lyssna och läs  40 kr - lyssna och koppla till ord och/eller bild.
apple Stavningslek  40 kr - träna att skriva på ett lekfullt sätt.  
apple Bokstavspussel   40 kr - lägg ljudande bokstäver till bilder. Skapa egna. 
apple Alfavux 40 kr - lägg ljudande bokstäver till bilder, barn-vuxen.

apple Läs och förstå  75 kr - läsförståelse och lust att läsa utan tävling.
apple LäsKod 50 kr - läs- och skriv, särskilt elever med annat modersmål.
apple Skriv och Läs gratis/50 kr - skapa bok med bild och ljud. Barn + vuxna skriver.

Länksamling: Språk- läs- och skrivträning på svenska, hos Pappas appar
Träna stava  

Berätta med text och bilder, bildspel och film 
app-bookcreatorPicCollageRitprata 2MadpadSkitchEducreationsExplain
apple  Book Creator  50 kr - skapa böcker med egna bilder och text.
apple  PicCollage gratis - skapa  bildcollage.
apple  Ritprata2   75 kr - skapa socialaberättelser mycket enkelt.  
apple  MadPad 30 kr - filma 12 filmer, som sen kan ses på "en och samma sida".
apple  Skitch  gratis - rita och skriv på bilder, beskär i lagom storlek.
apple  Educreations gratis - en whiteboard att lägga in bilder, rita och berätta.
apple  Explain Everything   40 kr - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation. Den fungerar som en interaktiv skrivtavla. se film här 

 app-imovieapp-keynoteapp-powerpointPresentationerPuppetPalsPuppetpals2StoryRobeVideoliciousapp-sockpuppet 
apple  iMovie gratis på nyare enheter - skapa film - se en intruktionsfilm
apple  Keynote  gratis / 75 kr - skapa bildspel som PowerPoint.
apple  Microsoft PowerPoint gratis - skapa bildspel. 
apple  Google Presentationer gratis - skapa bildspel.

apple  Puppet Pals gratis - berätta med figurer, nästan som dockteater, i en film.
apple  Puppet Pals 2  65 kr - nu kan du även lägga in dina egna figurer.
apple  Storyrobe 10 kr - välj bilder, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Videolicious gratis - välj bilder och filmer, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Sock Puppets gratis - skapa små filmer med sockdjur som rör sig och pratar.

Matteappar som har det "lilla extra"
app-kingofmathsKing of mathapp-finguapp-motionmathapp-nompapp-misterymathtownapp-mojiklockisapp-raknerattanapp-tiokompisarapp-symetryFormelsamlingen
apple  King of Math junior 30 kr - färdighetsträning i matte på många sätt.

apple  King of Math 30 kr - färdighetsträning för högre årskurser.
apple  Fingu  gratis - träna antal.
apple  Motion Math 40 kr - hungrig guppy som lockar till att lära addition.
apple  NOMP gratis - träna matte i skolan och hemma.
apple  Mistery Math Town 30 kr - mattespel för mellanstadiebarn.
apple  Moji Klockis  20 kr - lärospel för barn som ska lära klockan.
apple  Räkneråttan 20 kr - matteträning för de yngsta.
apple  Tiokompisar 75 kr - samarbeta om och träna talkamrater.
apple  Symmetry shuffle 20 kr - träna att hitta mönster och träna rumslig förmåga.
apple  Formelsamlingen gratis - formler i matematik, fysik och kemi för gymnasiet.

Digitala räknehäften   
app-modmathapp-pantermathpaper

apple  ModMath gratis - räknehäfte med kalkylator. Hjälp vid dyslexi och dyskalkyli.

apple  Panther Math Paper 209 kr - räknehäfte med stora möjligheter. Skrivstöd.

Programmering och kod
app-scratchHopscotchRobo LogicKodableapp-QR-reader

apple ScratchJr gratis - programering för yngre barn. Länk till kurs på Webbstjärnan.
apple Hopscotch gratis -barn, föräldrar och lärare. Från 4 år.
apple Robo Logic 10 kr - från 4 år.
apple Kodable - för 5+ och vuxna.
apple QR Reader gratis - skapa QR-kod till bilder, text, eller video. Skannar QR-koder. 
 
Tid, påminnelse, schema och dagbok
app-pratklockaapp-timstockapp-tempotimapp-timetimerapp-skolfotoapp-week calendar
 Tasuc
Klockan i iPhone/iPad är alldeles utmärkt till timer, påminnelser och tidtagning.
apple  Pratklocka 20 kr - visuell timer som pratar. Det går att spara påminnelser.
apple  Timstock 10 kr - 1-100 min se hur lampor släcks och sen signal.
apple  TempoTim 10 kr - håller reda på tiden och vems tur det är.
apple  Time Timer 30 kr - en röd "tårtbit" blir allt mindre när klockan räknar ner. 
apple  Skolfoto XL gratis - schema med färger för ämnen, påminnelse och timer.
apple Week Calendar 20 kr - händelser med olika färger och påminnelser. 
apple 
Tasuc Schedule 159 kr - bildbaserat schema. Film  

Språk - eng, sva, modersmål
app-googletranslateapp-worldicapp-bitsboard
gp-glosor-euQuizletapp-svaapp

Appar med talsyntes kan ställas om till engelska eller andra språk.

apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in, översättning blir uppläst.

apple  Worldictionary gratis - fotografera en engelsk text och få orden översatta.
apple  Bitsboard   gratis/22 kr  - ord som tränas på flera sätt. Skapa kartor o dela.
apple  Glosor gratis - skapa listor med ord för att träna på (Spellic och Glosor.eu).
apple  Quizlet - skapa/hämta "flashcards" för att träna ord och begrepp.
apple  Svaapp skollicens 100 kr/månad - tränar läsning, hör- och ordförståelse. FILM 
Länksamling: Modersmålsappar,  hos Pappas Appar.

Ord och Begrepp  
app-korsochtvarsFärger och fordonSoundtouch

apple  Kors & Tvärs 49 kr - träna stavning och ord i 270 korsord.
apple  Färger och fordon 28 kr - träna färgord och ordförråd inom området fordon.

apple  Sound Touch gratis/50 kr - bakom bilder finns "växlande" foto, tal och ljud. 

Talträning   
app-sesprakljudenapp-fonemoapp-fonemixapp-omenbildapp-sprakbubbelPratbubbel2Fonemo minipar
apple  
Se bokstavsljuden gratis - se hur bokstaven formas i munnen.
apple  Fonemo 30 kr + 30/ljud eller F-Pro för 249 kr - talövningar med kort.
apple  Fonemix 30 kr - 30/ljud - skapa ordlekar och små sagor. Se demofilm. 
apple  Om en Bild 29 kr - lägg in bilder och röst. Uttalsträning. Se demofilm.
apple  Pratbubbel 1 169 kr - träna språkljud och bygg meningar. Se demofilm.
apple  Pratbubbel 2 169 kr - öva olika kombinationer av konsonanter.
apple 
Fonemo minipar 149 kr - träna språkljud med små lika ord - se demofilm.

Känslor - ansiktsuttryck   
app-empaticoapp-puffarnaapp-puff2app-puff3app-puff4Training faces

apple  Empatico 15 kr - spela memory med ansiktsuttryck. Bra kommentarer.
apple  Puffarna 1  30 kr - känslor - ansikte och kropp. Spel för att lära känslor.
apple  Puffarna 2 30 kr - känslor - orsak verkan.  
apple  
Puffarna 3 30 kr - känslor - hitta lika. 
     
apple  Puffarna 4 30 kr - känslor - skriv känslan.
apple  Training Faces  22 kr - att träna ansiktsuttryck (engelska).

Teckenspråk och Bliss
app-tspapp-spreadsignsapp-signitforwardapp-ritade teckenapp-takkrodapp-takk bamapp-teckenlex

apple Svensk teckenspråkslexikon gratis - sök ord och se på film hur de tecknas.
apple  Spreadsigns gratis - Europeiskt teckenspråkslexikon på många språk.
apple  SignitForward   40 kr - 1500 vardagsord TAKK och teckenspråk i film och bild.
apple  Ritade tecken  40 kr - teckande vardagsord i filmer.
apple  TAKK 109 kr - lär dig 1500+ ord i olika kategorier genom tydliga videosekvenser.
apple  TAKK  (bok) 75 kr - ett komplement till boken Teckenkommunikation.
apple Teckenlex  199 kr Teckenlex free. Teckenlexikon med filmer som förklarar ord.

 Kommunikationsstöd   
app-gridplayerPrataapp-pratkortapp-samtalaapp-widgetgo
apple  GridPlayer  gratis - färdiga meningar du skapar av bilder, läses upp. 
apple  Prata 379 kr - bygga meningar som kan läsas upp med talsyntes.
apple  Pratkort  299 kr/Pratkort lite- bildkort med inläst text.  se film
apple  Samtala  119 kr - ett bildbibliotek om det är svårt att hitta orden språk/afasi.
apple  Widgit Go - 595 kr - kommunicera med 12000 Widgitsymboler på svenska.
 
Lek och Lär    
app-pandamixPusselskapareapp-smacktalkCrazy facesapp-sagominisoundbox
apple Pandamix  22 kr - "pysselsättning" för lärande.
apple Pusselskapare 20 kr - lägg pussel med egna foto med eller utan bakgrundsstöd.
apple  SmackTalk  med djur som härmar det man säger.
apple CrazyFaces 22 kr - ett ansikte som rör på munnen när du pratar. 
apple Sago Mini Sound Box   gratis - klicka på bollar olika ljud och överraskningar.

apple Toca Boca i många olika teman.
  
Samla och dela filer 
DropboxGoogle DriveOne Drive
apple  Dropbox gratis - spara och dela dina filer i molnet via app och webbsida. film om Dropbox
apple  Google Drive gratis - spara och dela dina dokument, redigera i Googles appar. 
apple  OneDrive gratis - Microsofts onlinetjänst med förenklad version av Word, Excel och Powerpoint.
 
 
 

 
 

 

 

 

Paddagogik

Den första nationella nätverksträffen om att iPad i skola och förskola, hölls i Nacka fredag 10 februari. Konferensen var en så kallad unconference, en knytkonferens, där deltagarna själva bygger upp konferensens innehåll på plats, inte i förväg.

På en stor tavla växte dagens samtalsämnen fram.

Läs och se vad som hände på nätverksträffen.  https://sites.google.com/site/paddagogik/

Språkrådet om paddagogik

http://bambuser.com/channel/Skolutvecklare%2Bi%2BNacka

http://bambuser.com/search/bambuser_search/%2523paddagogik

iPad för alternativ kommunikation

Tvekar du på nyttan av iPad? Titta på inslaget från 60 minutes Apps for Autism (111023) övertygad om hur bra det kan vara för personer med autism. Bilderna är en länk till filmen.

Ipaden hjälper till att öppna fönster i barnets hjärna, säger en mamma.

Apps for Autism27-årige Josua kan inte prata och kommunikationen med andra skedde via en inplastad karta med bokstäver och bilder. Mamman såg att han hade så mycket att berätta, men hon hittade itne några vägar att kommunicera med honom.

Med iPad kan Josua nu berätta vad han vill, tänker och tycker. Han kan peka på bilder med inspelat tal för att berätta och samtala. Det som hade varit låst inom honom kan nu bubbla ur honom. Appar som han använder är

)Skarmavbild_2012-02-05_kl._17.52.34Skarmavbild_2012-02-05_kl._16.35.31
Skarmavbild_2012-02-05_kl._17.55.26Skarmavbild_2012-02-05_kl._17.56.42

Skarmavbild_2012-02-05_kl._16.37.55Personalen vid en skola för autistiska barn berättar om vilka möjligheter de ser. Den har varit en möjlighet att socialisera med barnen.

På iPaden är rösten konstant, bilderna är konstanta, vikten är konstant. Kanske är det detta som bidrar till att det fungerar. Människor kan uppfattas som oberäkneliga. Barn med autism vill ha ordning och förutsägbarhet.

Jennifer fångas inte alls av papper, men med paddan blir hon intresserad


Pojken troddes ha väldigt låg intelligens, men det visaSkarmavbild_2012-02-05_kl._16.39.59de att han kunde många ord och att han älskar opera. ingen visste det före man kunde börja kommunicera med honom på paddan. 10 år.

Det finns så mycket i dessa barns huvud som inte kommer ut. Omkring 30 procent av människor med autism kan inte prata.

Forskning pågår om autism. Skarmavbild_2012-02-05_kl._16.32.28
Neuroforskaren Walter Schneider tror att det beror på störningar i hur talet "förgrenar" sig i hjärnan, att det finns någon störning som gör att det "förgrenar" sig annorlunda i en hjärna med autism. Se hur det ser ut på bilden till höger.

Till vänster syns en bild av en hjärna med autism, till höger en hjärna utan autism. Den vänstra förgrenade bilden är hur Temple Grandin Skarmavbild_2012-02-05_kl._16.41.39uppfattar tal.


Temple Grandin med högfungerande autism är professor i zoologi. Hon berättar i inslaget om hur svårt hon hade att börja prata. Vid  tre års ålder kunde hon säga "ba" för boll.

Kanske kan man skanna autism tidigare i famtiden

 

 

iPaden hjälper att öppna fönster i barnets hjärna.
En mamma berättar om hur sonen visar vad han vill. Han visar att han vill och att han kan lyckas. Hon vet inte hur långt iPaden kan hjäpa till. De hoppas att han ska kunna prata men om det inte lyckas kommer paddan att bi hans röst.

/sammanfattat från filmen av Britt Hansson


ASL och paddor eller inte?

Sollentunas IT-satsning skapade en debatt. Här följer en sammanfattning med länkar till artiklar i anknytning till satsningen på att skriva sig till läsning med digitala lärverktyg. För dig som har missat början finns här länkar i ämnet.

Sollentuna kommun satsar på digitala lärverktyg för alla.
Surfplattor ersätter läroböcker i Sollentuna (DN 120130)

"Vi tror inte på klassiska läromedel", säger rektor Eva-Lotta Kastenholm,Tegelhagens skola i Sollentuna.

sollentunaI Aktuellt 21.00 den 30 januari. Spola fram i programmet till 11.30 om du hittar igen det någonstans. Svt-play har det inte längre. Där börjar samtalet mellan professor Mats Myrberg och Maria Stockhaus (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sollentuna.

På samma tema skriver Lärarnas Nyheter 120402

"Det finns inte någon vetenskaplig grund att påstå att det är bättre" säger Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet (DN120201)

Att skriva sig till läsning, Arne Tragetons webbplats, som Mats Myrberg talar om. Norrmannen Arne Trageton hänvisar till sin egen forskning 1999-2002 och 38 amerikanska studier som visar på mycket goda resultat för arbetssättet. 20 000 svenska lärare har lyssnat på Tragetons föreläsningar och många, många lärare jobbar med "skriva till läsning". Se länkar till nätverk längst ner på sidan.

Skolministerna sågar projektet med surfplatta, Jan Björklund blir provocerad av att eleverna inte har skolböcker. (DN 120201)

"Både enklare och roligare att arbeta med padda", säger Thomas Kroksmark, professor i pedagogik, Jönköping. (DN120201)

”Björklund borde komma hit och se hur vi jobbar", säger Maria Stockhaus (M), Sollentuna (DN120202)

Läsplattor, tryckta böcker och pennor, hör alla hemma i skolan, skriver ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla (Folkpartiet Järfällas blogg 120201)

Surfplattorna platsar i skolan, skriver Anna-Karin Hatt i sin blogg. Hon anser att det snarast är för lite it-verktyg i skolan. (120201)

Jag tycker utbildningsministern är hopplöst omodern och bakåtblickande, skrivaer Mikael Damberg (S) i sin blogg. (120202)

Paddbråket splittrar regeringen, menar Thomas Zirn i CS (120203)

Surfplattan är ingen fluga - våga se framåt, Björklund uppmanar Josef Sahlin, Mrie Andersson och Martin Braekken Fernström i DN (120204)

Låt inte hinder för att lära sig skriva även blockera möjligheten att lära sig läsa., skriver Erica Lövgren i sin blogg (120204)

Snart kan Björklund få en läsplatta, lovar Niels Paarup-Petersen, centerpartist och politisk sekreterare i Region Skåne (DN 120205)
Insamlingen gav 7.860 kr men
Björklund har inte tid att ta emot läsplattan
(DN 120403) I

Papper och penna eller dator och läsplatta det är frågan, skriver Maria Stockhaus i sin blogg (120206)

Skolan behöver både datorer och böcker, skriver Jan Björklund på Folkpartiets webbplats (120206)

Pekplattor, missförstånd och teknikrädsla, skriver Daniel Goldberg i Computer Sweden (120208)

Låt läsplattan vara innan analysen är klar, skriver Malin Siwe i Expressen (120208)

Sollentuna kommun förtydligar 120209 Vi tar inte bort - vi lägger till

Lyssna på lärares beprövade erfarenhet, skriver Peter Becker och Erica Lövgren i Datorn i Utbildningen 1-2012

Att skriva sig till läsning och vikten av pedagogik, skriver Christina Löfving

Lärare på Grimstaskolan, Stockholm, berättar om Skriva sig till läsning i sin klass SVT-Play (110924)

Snösätraskolan: Knäcker läskoden när de jobbar i par Lärarnas Nyheter (110402)

Elever på Snösätra knäckte läskoden i åk 1 Pedagog Stockholm

Debatten fortsätter säkert länge efter detta.
Den handlar både om digitala verktyg och om hur barnen ska lära sig skriva och läsa.

Att skriva sig till läsning en webbplats med länkar till kommunala ASL-sidor
Tidig information från Datorn i utbildningen från 2004

Caroline Liberg:
Man "skriver sig till läsning" och "läser sig till skrivning" .
Det är färdigheter som hänger intimt tillsammans.
Man kan säga att man "berättar sig till skrivning" också.

Lgr11 har grunden i en språksyn - Vygotskys, som har den teoribakgrunden att språkutveckling ska ses i en helhet. Färdigheterna har starkt samband.

Har du fler länkar som passar detta tema, skriv tips här nedanför i kommentarer.
/Britt Hansson

Guider i upphovsrätt

Kolla KällanKolla Källan, Skolverket finns vägledning i frågor som rör upphovsrätt. Där finns en upphovsguid inom följande områden
* bilder
* filmer, radio- och TV-program
* musik,
* internet
* texter i skolan.
I slutet finns också information om Upphovsrätt §17 och uppföranderätt för teater.

Creative Commons är ett sätt för upphovsmannen att licensiera sitt eget material. Licensen förklarar hur materialet får användas. På Kolla Källans sida om Creative Commons finns info i form av bildspel och text, samt exempel på CC-licensierat material som kan passa i skolan.
creativecommons

Webbstjärnan CC

En enkel förklaring om av vad Creative Commons licenserna betyder.

Creative Commons förklaras av Kristina Alexanderson och illustreras av Jesper Wallerborg filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE

Kopiering inom grund- och gymnasieskolor
Senast uppdaterad: 16 januari

Bonus Presskopia har kopieringsavtal med Sveriges samtliga kommuner och landsting för de kommunala- och landstingskommunala grund- och gymnasieskolorna samt avtal med ett stort antal friskolor.
Lärare och elever får kopiera upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter med mera.

Kopieringsavtalet ger lärare och elever rätt att:
• fotokopiera
• göra utskrift
• ladda ner
• spara på USB
• mejla inom undervisningsgruppen
• tillgängliggöra digitala kopior inom undervisningsgruppen på skolans interna nätverk
• kopiera digitalt för exempelvis PowerPoint-presentation

Hur mycket kostar det?
Elevstatistik ligger till grund för kostnadsberäkningen enligt avtalet.
Pris per elev läsåret 2011/2012
- Förskoleklass, 10:14 kr
- Grundskola och grundsärskola, 54:24 kr
- Grundläggande Komvux och SFI, 54:24 kr
- Gymnasium och gymnasiesärskola, 125:12 kr
- Gymnasial Komvux och påbyggnadsutbildning, 125:12 kr

 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek